Rekrutacja

Rekrutacja dzieci do przedszkola

Karta zapisu dziecka do przedszkola do pobrania w zakładce BIP

 

 

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty do przedszkoli publicznych przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Puławy.

W przypadku większej liczby kandydatów w pierwszym etapie rekrutacji brane pod uwagę są następujące kryteria określone w Ustawie o Systemie Oświaty :

  1. wielodzietność rodziny kandydata
  2. niepełnosprawność kandydata
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

 Wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość.


W przypadku uzyskania przez kandydatów wyników równorzędnych lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji przedszkole dysponuje wolnymi miejscami przeprowadzony zostaje drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

Miejsca w przedszkolu zagwarantowane są dla dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkałych na terenie Gminy Puławy.

 

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w danej placówce nie podlegają rekrutacji, co oznacza, że ich rodzice składają deklarację o zamiarze kontynuowania edukacji przedszkolnej w  Przedszkolu w Gołębiu.

Deklaracje składa się do dyrektora przedszkola w terminie do końca lutego na kolejny rok szkolny.

Zapisy do przedszkola prowadzone są od  dnia  1 marca do końca marca roku poprzedzającego kolejny rok szkolny. 

.