Koncepcja Pracy Przedszkola

 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

w Gołębiu

lata 2013-2018

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA:

Wszystkie działania podejmowane poprzez realizację poszczególnych elementów koncepcji zmierzają do stworzenia jak najlepszych warunków do rozwoju dzieci.

Naszym celem jest by nasi absolwenci byli dobrze przygotowani do kolejnego etapu edukacji, znali zasady dobrego wychowania , aktywnie poznawali świat.

 

 Uśmiech

1. Nauka poprzez działanie i samodzielne odkrywanie świata :

Stosowanie aktywnych metod pracy z dziećmi

Wykorzystanie w założeniach pracy z dziećmi teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera

Praca z dziećmi metodą projektu

Praca z dziećmi odimienną metodą nauki czytania wg I. Majchrzak

Uśmiech

 

2. Dbanie o proces adaptacji dzieci w przedszkolu:

Realizujemy własny program adaptacyjny „ Krok pierwszy- będę przedszkolakiem”

Realizujemy działania „ Dni otwarte  przedszkola”


Uśmiech

3. Wspomaganie rozwoju dzieci , odkrywanie zdolności i zainteresowań :

Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych

Diagnozowane są umiejętności i potrzeby dzieci

Opracowywane są programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka we  współpracy z rodzicami

Uśmiech


4. System wychowawczy w przedszkolu:

Uczymy dzieci samodzielności, empatii, asertywności, tolerancji i poszanowania drugiego człowieka oraz stosowania się do norm i zasad społecznych.

Stosowane są działania wzmacniające pozytywne zachowania oraz eliminowane zachowania negatywne wg propozycji rodziców.

Uśmiech


5. Wdrażamy nowatorskie rozwiązania programowo – metodyczne oraz organizacyjne poprzez wprowadzanie innowacji pedagogicznych.

Uśmiech


6. Prezentujemy osiągnięcia, zdolności i talenty dzieci poprzez:

Konkursy, wystawy, przeglądy

Występy sceniczne dla środowiska lokalnego w ramach współpracy z instytucjami środowiska lokalnego bliższego i dalszego

Prezentujemy nasze działania w prasie lokalnej

Uśmiech


7. Rodzice i środowisko są partnerami przedszkola :

Jesteśmy nastawieni na integrowanie oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych przedszkola i środowiska rodzinnego dziecka

Rodzice są współuczestnikami procesu edukacji dzieci

Odpowiadamy na potrzeby środowiska lokalnego

Wykorzystujemy potencjał środowiska lokalnego w organizacji procesu wychowawczo-edukacyjnego dzieci

Aktywnie uczestniczymy w akcjach charytatywnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim: Góra Grosza, Pomóż dzieciom przetrwać zimę, akcje charytatywne na rzecz hospicjum w Puławach


Uśmiech


8. Nauczyciele działają zespołowo :

Wspólne opracowywanie i realizacja przedsięwzięć, imprez, uroczystości

Współpraca przy organizacji procesu wychowawczo-edukacyjnego i opiekuńczego

Kadra wykwalifikowana o wysokich kompetencjach, ustawicznie podnosząca swoje umiejętności


Uśmiech


9. Promujemy zdrowy i ekologiczny styl życia poprzez zdrowe odżywianie, aktywność ruchową i ochronę środowiska naturalnego

Uśmiech


10. Wzbogacamy i modernizujemy wyposażenie obiektów przedszkolnych by zapewnić warunki do jak najlepszej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, sprawność funkcjonowania oraz  wysoki poziom bezpieczeństwa, systematycznie wzbogacamy bazę dydaktyczną przedszkola o nowe pomoce dydaktyczne i zabawki.